Фондация "Х&Д Джендър перспективи"

Начало

Спри насилието

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ стартира изпълннието на проект „Разширяване обхвата на услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в нови региони с фокус ромското население“, финансиран  по Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014г. Проектът е на стойност 41,429.92 € и трябва да приключи през месец април 2016 година. От началото на ноември в град Кърджали ще бъде разкрита приемна на фондацията, в която юрист и социален работник ще консултират безплатно жертвите на домашно насилие. Отново през месец ноември ще стартира изпълнението на мобилна услуга за пострадали от домашно насилие в град Меричлери, село Стамболово и село Минерални бани. Юрист, социален работник и психолог ще посещават веднъж седмично всяко от населените места и ще работят в сътрудничество с представители на полицията. По проекта ще бъдат продължени и услугите в град Димитровград, където социален работник, психолог, юрист и трудов посредник ще консултират пострадалите лица 5 дни в седмицата – от понеделник до петък.

Проект „Разширяване обхвата на услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в нови региони с фокус ромското население“ се изпълнява в партньорство с ромската организация Фондация „Толерантност и взаимопомощ”.  С нейната подкрепа ще бъдат създадени шест групи за самопомощ в шест ромски квартала на територията на област Хасково: кварталите „Вулкан“ и „Изток“ в Димитровград; „Лагера“ и „Йорданово“ в Симеоновград  и „Простор“ и „Гарата“ в Свиленград. Всяка група ще проведе по 5 срещи, които ще протичат под формата на кратки лекции и интерактивни игри и уъркшопове. Срещите на групите ще се ръководят от двама медиатори – един от партньорската ромска организация „Толерантност и взаимопомощ“, който е добре познат в тези квартали и ще съдейства за въвличането на ромските жени в групите и един от водещата организация, с опит в изграждането на групи за самопомощ, в работата с уязвими групи и с жертви на домашно насилие.

Общата цел на проекта е разширяване териториалния обхват на предоставяните от фондацията услуги за жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в райони с преобладаващо ромско население. Статистиката на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ показва, че с всяка следваща година се увеличава броя на ромските жени и момичета, търсещи защита и подкрепа при инцидент на домашно насилие. Въпреки това много малка част от тях имат информация къде могат да получат подобна помощ. Голям е процентът на ромските жени и момичета, които се страхуват да предприемат действия за прекратяване актовете на домашно насилие било заразди утвърдените стереотипи в ромските общности или заради финансовата зависимост на жертвите от насилниците. Именно тези данни обосновават необходимостта от дългосрочна работа в ромските общности по проблема „домашно насилие“, създаването на приемни и предоставянето на мобилна услуга за пострадали от домашно насилие в близост до тях.

Специфичните цели, които фондацията си поставя с настоящето проектно предложение са следните:

1.Осигуряване на подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие от община Кърджали и община Димитровград с фокус ромското население. Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи в град Димитровград от създаването си през 2012г. Организацията е с утвърдено име и добре разпознаваема сред жителите и институциите на Димитровград. Липсата на постоянно финансиране на услугите за пострадали от домашно насилие в град Димитровград става причина за работата на преимната в намалено работно време и състав. С настоящия проект фондация „Х&Д Джендър перспективи“ цели да постигне устойчивост на предоставянеите услуги за жертви на домашно насилие в Димитровград, с което ще осигури навременна и адекватна защита на нуждаещите се лица. С разкриването на приемна в град Кърджали, фондацията ще надгради създадените партньорски отношения с представители на местната власт и ще запълни една явна празнота в региона – липсата на организация, която активно да работи по проблема „домашно насилие“ и да предоставя услуги за жертвите на домашно насилие.

2.Повишаване на чувствителността на представителите на полицията в областите Кърджали и Хасково по проблема „домашно насилие“ с фокус ДН при ромите. Липсата на активно работеща в областта на ДН организация в Кърджали е сред основните причини за ниската чувствителност на полицейските служители по проблема там. От създаването си до сега фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи в ползотворно сътрудничество с органите на МВР в област Хасково. Въпреки това практиката показва необходимостта от провеждане на регулярни обучения за полицекските служители и най-вече за служителите от звената „Териториална полиция“, до които достигат първо сигналите при инцидент на домашно насилие. В предвидения в проектното предложение обучителен семинар ще бъде обърнато осбено внимание на ДН в ромските общности, които често биват неглижирани, а на полицейските служители от ОД на МВР – Кърджали ще бъде представен моделът на партньорство и сътрудничество по проблема ДН между НПО, социални служби, съд и полиция, който съществува в градовете Хасково и Димитровград.

3.Разширяване териториалния обхват на услугите за пострадали от домашно насилие чрез предоставянето на мобилна услуга в град Меричлери, село Минерални бани и село Стамболово с фокус ромското население. Населените места за предоставяне на мобилната услуга за избрани на базата на големия брой сигнали за актове домашно насилие от тях. Отдалечеността на тези населени места от приемните на фондацията в Хасково и Димитровград често става причина за отказ на пострадалите да се възползват от безплатните услуги за жертви на домашно насилие. Голяма част от жителите на тези места са представители на различни етноси и уязвими групи (делът на ромите, които се самоопределят като такива, в трите населени места е над 6.2% – значително по-висок от средния за страната – 4.9%, данни на НСИ, преброяване 2011), живеещи под прага на бедността поради липсата на препитание в тези райони.

4.Повишаване на чувствителността на представители на ромските общности чрез създаването на групи за самопомощ в 6 квартала с преобладаващо ромско население в градовете Симеоновград, Димитровград и Свиленград. Причина за избора на трите населени места е обособеността и изолораността на ромските квартали в тях. В кварталите „Вулкан“ и „Изток“ в Димитровград; „Лагера“ и „Йорданово“ в Симеоновград  и „Простор“ и „Гарата“ в Свиленград не работи нито една организация по проблемите неравенство между половете и домашно насилие. Изолацията на жителите на тези общности е причина за ниската чувствителност на ромските жени и момичета в тях към домашното насилие. Чрез създаването на групи за самопомощ в тези квартали ще се повишви информираността на жителите, ще бъдат усвоени знания за реакция в случай на домашно насилие и възможностите за противодействие на насилието над ромски жени и момичета.

Основната целева група по проекта са жертвите на домашно насилие с фокус ромските жени и момичета. В обхванатите от проектното предложение населени места броят на жените възлиза на 66 246 по данни на НСИ (преброяване 2011г.) Съгласно статистиката на АЗДН всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, което прави  повече от 20 500 жени в обхванатите от проекта райони. Пострадалите от домашно насилие лица са уязвима група от обществото, изложени на по-голям риск от социално изключване и бедност. Повечето пострадали са живели дълго време под постоянен психически и физически тормоз, без право на глас, в страх и често пъти в икономическа зависимост. В следствие на ежедневни ситуации на насилие пострадалите губят вяра в собствените си възможности.

Още по-задълбочен е проблемът с ДН сред ромските жени и момичета. По данни от преброяването на населението на НСИ през 2011г., в област Хасково живеят 227 382 души, като ромският етнос е трети по численост с относителен дял 6,99. Ромите на територията на област Хасково са близо с 2% повече от средното ромско население за страната. В община Димитровград ромите са 3 370, в Свиленград – 1 700, в Симеоновград – 1480. Наблюденията на фондацията показват, че  ромските жени и момичета са слабо ориентирани, не работят, трудно напускат квартала. Следователно те имат ограничена информация и възможности за реакция при акт на ДН. За това допринасят ниският образователен ценз и утвърдените стереотипи в ромските общности. Социалната организация на ромите лежи върху концепцията за патриархалното семейство – разширеното традиционно семейство, състоящо се поне от три поколения съвместно живеещи роднини. Ролите на мъжът и жената в семейството са различни. Жената е възпитавана в консерватизъм и е продължител на традицията в групата. Мъжът е главата на семейството, който осигурява прехраната и е защитник на семейния престиж. Това му дава правото да бъде безспорния авторитет, да взема важните решения и да налага изпълнението им, включително и чрез насилие.

Много малко от жените, пострадали от ДН, са информирани за наличието на ЗЗДН и местата, където могат да потърсят помощ. Чрез заложените в проекта дейности ще бъде повишена информираността на жителите на областите Кърджали и Хасково относно домашното насилие и ще се популяризират услугите за жертви на ДН. С проекта ще се постигне устойчивост на предоставяните в град Димитровград услуги за пострадали от ДН, като се осигури безплатното обслужване на лица два дни в седмицата. Освен това ще бъде разширен териториалният обхват на предоставяните от фондацията безплатни услуги за жертви на ДН чрез пилотното разкриването на приемна в град Кърджали, която ще работи два дни в седмицата и чрез предоставянето на мобилна услуга два пъти в месеца в община Стамболово, община Минерални бани и град Меричлери. В проекта се предвижда от услугите за жертви на домашно насилие да се възползват 100 лица: 40 клиенти в приемната в град Димитровград, 30 – от мобилната услуга в община Стамболово, община Минерални бани и град Меричлери и 30 клиенти в новоразкритата приемна в град Кърджали.

С настоящия проект особено внимание ще бъде обърнато на домашното насилие в ромските общности. Статистиката на фондацията показва, че едва 10-15% от ромските жени и момичета, жертви на ДН, се осмеляват да предприемат действия след като са информирани за възможностите по ЗЗДН, докато този процент при останалите етноси е значително по-висок (25-30%). Причините за това са няколко: страхът, липсата на подкрепа от страна на близките, ниската чувствителност и липсата на подкрепа от страна на институциите, икономическата зависимост от насилника и най-вече стереотипите, съгласно които мъжът е безспорният авторитет в семейството, а жената е длъжна безпрекословно да му се подчинява. Чрез провеждането на информационни беседи и създаването на групи за самопомощ в шест изолирани ромски квартали фондацията цели да създаде възможности за прилагане на практика на равнопоставеността между ромските жени и мъжете, осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена, създаване на нетърпимост към актовете на домашно насилие.

 

Проект „Разширяване обхвата на услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в нови региони с фокус ромското население“с договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-91/10.09.2015г. от Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014г.

Top